Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Huisregels voor uw en onze veiligheid In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Oostzaan-Amsterdam, die verband houden met huisregels dienen strikt te worden opgevolgd;
 • Klachten / opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden;
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand;
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften;
 • Bij het inchecken dient iedereen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen (geen kopie). Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar;
 • Personen onder de 18 jaar mogen helaas niet zonder begeleiding van ouder en/of Voogd verblijven. Zonder ouder en/of Voogd mogen minderjarige personen niet in ons hotel overnachten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden;
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie;
 • Hotel Oostzaan is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen;
 • De Directie en personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden;
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van hotel Oostzaan kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten;
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben welke vermeld staan op Lijst 1 van de Opiumwet (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas);
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staan hier schoonmaakkosten op van €250,00;
 • Oneigenlijk gebruik te maken van blusmiddelen / brandmelders, mochten wij dit constateren wordt een bedrag van ten minste € 250,00 in rekening gebracht;
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal;
 • Niet ingeschreven gasten op uw kamer te ontvangen;
 • Het onderverhuren van uw kamer aan andere personen;
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).

Suite Reglement

 • Het is absoluut verboden kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd.
 • Op de themasuite zijn maximaal twee personen toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, worden er gepaste kosten in rekening gebracht.
 • De uitcheck-tijd voor de themasuite is uiterlijk 12:00 uur. Hierna zullen wij de themasuite controleren. Houdt u er rekening mee dat de controle van de themasuite 5 á 10 minuten in beslag kan nemen na uitcheck.
 • Er zijn géén kinderen en huisdieren toegestaan op de themasuites.
 • Wij vragen voor de uitgifte van de kamersleutel een borg van € 100,00 of € 250,00, deze zal bij de vooruitbetaling inrekening worden gebracht.
 • Eventuele schade of schoonmaakkosten worden verrekend met de borg. Bij grotere schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen. Nadat de themasuite is geïnspecteerd, wordt de borg aan u terugbetaald.
 • Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken gelegitimeerd heeft. Het tonen van legitimatie bij de retour betaling van borg welke contant is betaald, is verplicht.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.
 • Mocht er sprake zijn van overlast vanaf de door u geboekte kamer, kan de bedrijfsleiding besluiten dat u de kamer zonder teruggave dient te verlaten.
 • Roken is in ons gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreding kan het hotel een boete opleggen tot €250,00.
 • Het gebruik van lachgas is niet toegestaan, bij het negeren van een waarschuwing volgt een hotelontzegging.
 • Indien de borg binnen 3 dagen na vertrek niet wordt opgehaald zijn wij gemachtigd de borg kwijt te schelden
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Oostzaan – Amsterdam leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.
 • De geregistreerde gast verklaart notie te hebben genomen van het bovenstaande reglement en gaat hiermee akkoord.

Plaatsing Alert List

 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Van der Valk hotel Oostzaan-Amsterdam zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en / of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan (indien mogelijk) een schriftelijke notificatie.

Privacy

 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van “het niet naleven van ons huisreglement” en indien nodig uw kamer te ontruimen en u uit het hotel te verwijderen; In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Hotel Oostzaan- Amsterdam.

De Directie van Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam wenst u een prettig en veilig verblijf toe

  .